Hľadáme do tímu terénneho sociálneho pracovníka/pracovníčku

[11. 05. 2018]


Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), Karpatská 10, 811 05  Bratislava vyhlasuje výberové konanie na:

- jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) - ide o prácu s cieľovou skupinou ľudí bez domova v Bratislave

Motivačný list a životopis prosíme zasielať priebežne emailom na adresu pohovory@notabene.sk.

Uzávierka žiadosti je do 25.5.2018.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30.5.2018 od 9 hod, v priestoroch Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05  Bratislava. Na výberové konanie budú telefonicky pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Termín nástupu po vzájomnej dohode, najskôr od 1.7.2018. 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca (môže ísť aj o absolventov),[2] alebo
 2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov,[3] alebo
 3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.[4]

Zoznam požadovaných dokladov v listinnej forme pre účasť na osobnom pohovore:

 • žiadosť,
 • motivačný list,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]
 • v prípade, že o Vás platí 2. bod kvalifikačných predpokladov, tak zašlite originál potvrdenia od vtedajšieho zamestnávateľa, že k 1. januáru 2015 ste vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov,[3] 
 • v prípade že o Vás platí 3. bod kvalifikačných predpokladov, tak zašlite originál potvrdenia od vtedajšieho zamestnavateľa, že k 1. januáru 2015 ste pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.[4]

Výberové kritéria sú:

 • motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť alternatívnym spôsobom riešiť konflikty, flexibilita,
 • zodpovednosť,
 • komunikačné zručnosti v kontakte s cieľovou skupinou,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny,
 • posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov,
 • poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní  sociálnej služby,  
 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému,
 • individuálne a skupinové sociálne poradenstvo,
 • špecializované sociálne poradenstvo (v súlade s podmienkami zákona o sociálnych službách č.448),
 • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém,
 • poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitosti,
 • riedenie prípadu, tzv. case management: koordinácia potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v zaujme klienta,
 • evidencia práce: vedenie spisovej dokumentácie  a terénneho denníka,
 • mapovanie lokality,
 • spolupracuje s inými inštitúciami

Organizovanie opatrení s cieľom sociálneho začlenenia ľudí bez domova:

 • aktívna podpora predajcov Nota bene na výdajni časopisu a predajných miestach pri zabezpečení živobytia cez predaj časopisu:
  • registrácia ľudí bez domova do projektu
  • vedenie rozhovorov reflektujúcich stav, nastavenie a požiadavky klienta pri kontakte s ním
  • práca s pravidlami (udelenie napr. stopky v predaji) v krízových situáciách klienta a dodržiavanie etiky projektu
  • rozvoj soft a hard skills u predajcov Nota bene ako napr. práca s motiváciou, práca s pravidlami, rozvoj pracovných a komunikačných zručností, hospodárenie s financiami a časom, práca na počítači a s mobilným telefónom
  • budovanie vhodného sociálneho zázemia pre klienta na predajnom mieste - práca s komunitou na predajnom mieste, mediácia konfliktov napr. medzi predajcami alebo verejnosťou a predajcom
 • administrácia súčasných a vyhľadávanie nových predajných miest s ohľadom na potreby a možnosti klientov
 • organizovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre predajcov
 • čiastočná účasť na zabezpečení prevádzky celoslovenského projektu Nota bene (napr. mapovanie potrieb predajcov pre účel nových príloh / produktov, zabezpečovanie mesačných objednávok z partnerských organizácií v 18 mestách SR, administrácia skladu časopisov a príloh)

Ostatná činnosť:

 • vedenie administratívy - výkazy intervencií u klienta vrátane kvalitatívneho vyhodnocovania a vyhodnocovania efektivity, vedenie dochádzky
 • účasť na vlastnej supervízii a poradách
 • súčinnosť s ostatnými pracovníkmi v iných projektov združenia Proti prúdu v záujme služby klientom (Nosiči batožín, Advokácia a systémové zmeny a pripravovaný projekt Bývania pre ľudí bez domova v bytoch na princípe Housing first)

ČO OČAKÁVAME

Hľadáme pracovníčku / pracovníka, ktorý chce do projektu Nota bene vniesť niečo "zo seba" a rozvíjať ho s ohľadom na charakter projektu (sociálne podnikanie / podnik sociálnej ekonomiky).

Hľadáme človeka, ktorý je proaktívny, schopný samostatnej práce a vlastnej sebareflexie a ktorý vďaka svojim dobre rozvinutým sociálnym zručnostiam dokáže empaticky pracovať s klientmi a narábať s hranicami, pravidlami a pod.

Očakávame od novej kolegyni / kolegu schopnosť prijímať zmeny i podieľať sa na nich, zároveň požadujeme stabilitu a zodpovednosť v prevedení rutinných úloh, ktoré sú pre realizáciu projektu nevyhnutné (napr. práca s databázou klientov a finančnou hotovosťou, administrácia úschov či viest pre predajcov, atď...).

Výhodou je vodičský preukaz skupiny B pre prácu v teréne v rámci mesta Bratislava.

ČO PONÚKAME

 • úväzok: trvalý pracovný pomer na dobu určitú s vyhliadkou predĺženia na dobu neurčitú
 • miesto výkonu práce: priestory OZ Proti prúdu na Karpatskej 10 v Bratislave a v teréne na území hlavného mesta
 • plat: 930 Eur v hrubom
 • termín nástupu: otvorený, po vzájomnej dohode
 • zaškolenie kolegami v 5 člennom tíme, vzájomná podpora a zdieľanie skúseností
 • rozvoj v tematike práce s ľuďmi bez domova absolvovaním individuálneho alebo skupinového vzdelávania, supervízie, účasťou na konferenciách alebo stáže v zahraničí (iný pouličný časopis)
 • z dlhodobého hľadiska príležitosť osobného a profesného rozvoja presunom medzi jednotlivými projektami združenia (zamestnávanie a oddlžovanie v projekte Nosiči Batožín, projekt Advokácia - zapájanie ľudí bez domova do obhajoby svojich práv, a pripravovaný projekt Bývania - práca s ľuďmi bez domova v bytoch na princípe Housing first)

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluvaIA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics