Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka (TSP) a terénneho pracovníka (TP)

[28. 03. 2019]

Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), Karpatská 10, 811 05  Bratislava vyhlasuje výberové konanie na:

- jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

- jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky  

v práci s cieľovou skupinou ľudia bez domova

Motivačný list a životopis prosíme zasielať priebežne emailom na adresu pohovory@notabene.sk.Uzávierka žiadosti je do 12.04.2019.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.04.2019 od 9 hodiny(najprv prebehne VK na pozíciu TSP a následne TP), v priestoroch Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05  Bratislava. Na výberové konanie budú telefonicky pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Termín nástupu od 1.5.2019

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca (môže ísť aj o absolventov),[2] alebo
 2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov,[3] alebo
 3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.[4]

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TP sú:

 • Predpokladom k výkonu povolania terénneho pracovníka je spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.
 • ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie, resp. nižšie stredné odborné vzdelanie. Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

Zoznam požadovaných dokladov v listinnej forme pre účasť na osobnom pohovore:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza, 
 • motivačný list,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]
 • v prípade, že o Vás platí 2. bod kvalifikačných predpokladov, tak zašlite originál potvrdenia od vtedajšieho zamestnávateľa, že k 1. januáru 2015 ste vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov,[3] 
 • v prípade že o Vás platí 3. bod kvalifikačných predpokladov, tak zašlite originál potvrdenia od vtedajšieho zamestnávateľa, že k 1. januáru 2015 ste pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.[4]

Výberové kritéria TSP sú:

 • motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť alternatívnym spôsobom riešiť konflikty, flexibilita,
 • zodpovednosť,
 • komunikačné zručnosti v kontakte s cieľovou skupinou,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.
 • vzhľadom na charakter práce hľadáme sociálneho pracovníka so skúsenosťs pracovným coatchingom a v komunikácii so zamestnávateľmi s cieľom sprostredkovania zamestnania pre cieľovú skupinu

Výberové kritéria TP sú:

 • motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami,
 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť alternatívnym spôsobom riešiť konflikty, flexibilita,
 • zodpovednosť,
 • komunikačné zručnosti v kontakte s cieľovou skupinou,
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.
 • držiteľ vodičského preukazu skupiny B kvôli doprave v teréne

 

NÁPLŇ PRÁCE TSP:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny, 
 • posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov, 
 • poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní  sociálnej služby,  
 • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému, 
 • individuálne a skupinové sociálne poradenstvo, 
 • špecializované sociálne poradenstvo (v súlade s podmienkami zákona o sociálnych službách č.448),
 • sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém,
 • poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitosti, 
 • riedenie prípadu, tzv. case management: koordinácia potrebných sociálnych, pedagogických, psychologických, zdravotných a iných služieb v zaujme klienta,
 • evidencia práce: vedenie spisovej dokumentácie  a terénneho denníka,
 • mapovanie lokality, 
 • ·     spolupracuje s inými inštitúciami

Organizovanie opatrení s cieľom sociálneho začlenenia ľudí bez domova:

 • práca s ľuďmi bez domova s cieľom zamestnania ich na otvorenom trhu práce využitím rôznych foriem sociálnej práce ako aj motivačných nástrojov
 • vytváranie prostredia pre integráciu cieľovej skupiny cez zamestnávanie sa komunikáciou s potenciálnymi zamestnávateľmi
 • aktívna podpora predajcov Nota bene na výdajni časopisu a predajných miestach pri zabezpečení živobytia cez predaj časopisu:
  • registrácia ľudí bez domova do projektu
  • vedenie rozhovorov reflektujúcich stav, nastavenie a požiadavky klienta pri kontakte s ním
  • práca s pravidlami (udelenie napr. stopky v predaji) v krízových situáciách klienta a dodržiavanie etiky projektu
  • rozvoj soft a hard skills u predajcov Nota bene ako napr. práca s motiváciou, práca s pravidlami, rozvoj pracovných a komunikačných zručností, hospodárenie s financiami a časom, práca na počítači a s mobilným telefónom
  • budovanie vhodného sociálneho zázemia pre klienta na predajnom mieste - práca s komunitou na predajnom mieste, mediácia konfliktov napr. medzi predajcami alebo verejnosťou a predajcom
 • administrácia súčasných a vyhľadávanie nových predajných miest s ohľadom na potreby a možnosti klientov
 • organizovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre predajcov
 • čiastočná účasť na zabezpečení prevádzky celoslovenského projektu Nota bene (napr. mapovanie potrieb predajcov pre účel nových príloh / produktov, zabezpečovanie mesačných objednávok z partnerských organizácií v 18 mestách SR, administrácia skladu časopisov a príloh)

Ostatná činnosť:

 • vedenie administratívy - výkazy intervencií u klienta vrátane kvalitatívneho vyhodnocovania a vyhodnocovania efektivity, vedenie dochádzky
 • účasť na vlastnej supervízii a poradách
 • súčinnosť s ostatnými pracovníkmi v iných projektov združenia Proti prúdu v záujme služby klientom (Nosiči batožín, Advokácia a systémové zmeny a pripravovaný projekt Bývania pre ľudí bez domova v bytoch na princípe Housing first)

NÁPLŇ PRÁCE TP:

 • ·     pod vedením terénneho sociálneho pracovníka dokáže aktívne vyhľadávať a kontaktovať potenciálnych klientov
 • ·     vie poskytnúť informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb
 • ·     vie informovať o iných formách pomoci, aktivitách a možných zdrojoch pomoci
 • ·     vie poskytnúť informácie o základných právach a povinnostiach človeka a o možnostiach využitia bežne dostupných zdrojov, aby sa zabránilo vylúčeniu alebo závislosti na poskytovanej službe  
 • ·     vie poskytnúť informácie o možnostiach sociálnej pomoci a podpory členov rodiny ako aj v zmysle vzbudenia záujmu o riešenie ich situácie,
 • ·     dokáže sprevádzať klienta, pripraviť stretnutia s rodinami klientov,
 • ·     približuje kultúrny kontext lokálnej komunity terénnemu sociálnemu pracovníkovi,
 • ·     dokáže vytvárať sociálne a spoločenské kontakty a aktivizovať klientov pod vedením sociálneho pracovníka,
 • ·     vie administratívne spracovať výkon svojej práce – viesť záznam o  práci s klientom v papierovej alebo elektronickej forme. 

Ďalšie kompetencie: 

 • ·       zohľadňujúce záujmy klienta:
 • ·     dokáže sa podieľať na opatreniach v oblasti primárnej prevencie 
  • ·       zohľadňujúce vlastné potreby:
 • ·     vie konzultovať s terénnym sociálnym pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia,
 • ·     spolupracuje s koordinátorom terénnej sociálnej práce,
 • ·     riadi sa usmerneniami terénneho sociálneho pracovníka, 
 • ·     dokáže sa priebežne vzdelávať, udržiavať si odbornú spôsobilosť

Ostatná činnosť:

 • vedenie administratívy - výkazy intervencií u klienta vrátane kvalitatívneho vyhodnocovania a vyhodnocovania efektivity, vedenie dochádzky
 • účasť na vlastnej supervízii a poradách

súčinnosť s ostatnými pracovníkmi v iných projektov združenia Proti prúdu v záujme služby klientom (Nosiči batožín, Advokácia a systémové zmeny a pripravovaný projekt Bývania pre ľudí bez domova v bytoch na princípe Housing first)


ČO OČAKÁVAME

Hľadáme pracovníčku / pracovníka – TSP, ktorý bude proaktívny v práci s ľuďmi bez domova – predajcami Nota bene v práci v teréne so zámerom sprostredkovania im zamestnania prostredníctvom práce v prostredí kde sú zamestnaní, komunikácii so zamestnávateľmi.

Hľadáme pracovníčku / pracovníka - TP, ktorý chce do projektu Nota bene vniesť niečo "zo seba" a rozvíjať ho s ohľadom na charakter projektu (sociálne podnikanie / podnik sociálnej ekonomiky).

U oboch pozícii očakávame schopnosť prijímať zmeny i podieľať sa na nich, zároveň požadujeme stabilitu a zodpovednosť v prevedení rutinných úloh, ktoré sú pre realizáciu projektu nevyhnutné (napr. práca s databázou klientov a finančnou hotovosťou, administrácia úschov či viest pre predajcov, atď...).

Výhodou je vodičský preukaz skupiny B pre prácu v teréne v rámci mesta Bratislava.

ČO PONÚKAME

 • úväzok: trvalý pracovný pomer na dobu určitú s vyhliadkou predĺženia na dobu neurčitú
 • miesto výkonu práce: priestory OZ Proti prúdu na Karpatskej 10 v Bratislave a v teréne na území hlavného mesta
 • plat: 

a)    TP: 930 Eur v hrubom

b)   TSP: 1030 Eur v hrubom 

 • termín nástupu: 1.5.2019 po dohode
 • zaškolenie kolegami v 5 člennom tíme, vzájomná podpora a zdieľanie skúseností
 • rozvoj v tematike práce s ľuďmi bez domova absolvovaním individuálneho alebo skupinového vzdelávania, supervízie, účasťou na konferenciách alebo stáže v zahraničí (iný pouličný časopis)
 • z dlhodobého hľadiska príležitosť osobného a profesného rozvoja presunom medzi jednotlivými projektami združenia (zamestnávanie a oddlžovanie v projekte Nosiči Batožín, projekt Advokácia - zapájanie ľudí bez domova do obhajoby svojich práv, a pripravovaný projekt Bývania - práca s ľuďmi bez domova v bytoch na princípe Housing first)

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete OZ Proti prúdu súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 

 


[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[4] V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics