Prehľad advokačných aktivít Proti prúdu za prvý štvrťrok 2020

[02. 06. 2020]

Od začiatku roka 2020 sme v OZ Proti prúdu pripomienkovali viaceré dôležité strategické dokumenty, procesy a boli sme účastní troch pracovných skupín - na MDV SR, MPSVR SR a BSK. Analyzovali sme a pripravovali pripomienky k návrhu Koncepcie sociálnej inklúzie do roku 2030 z dielne BSK. Naše advokačné priority pre rok 2020:

UKONČOVANIE BEZDOMOVECTVA 

Presadzovanie legislatívnych a sociálnych zmien, ktoré umožnia ukončovanie bezdomovectva, aktuálne členstvo v pracovnej skupine pri MPSVR SR či ďalších pracovných skupinách.

PRÁVO NA BÝVANIE 

Presadzovanie práva na bývanie, konceptu dostupného bývania a prístupov Housing First a Rapid re-housing, expertné pripomienkovanie návrhu politiky bývania do roku 2030, členstvo v pracovnej skupine k politike bývania do 2030 na MDV SR.

NÁRODNÁ STRATÉGIA PREVENCIE A RIEŠENIE BEZDOMOVECTVA

Iniciovanie strategického a systematického riešenia bezdomovectva na Slovensku prostredníctvom inciovania Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva (s cieľom ukončovania bezdomovectva), spolupráca s IVPR a s MPSVR SR, členstvo v medzirezortnej pracovnej skupine pri MPSVR SR k národnej stratégii.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

Presadzovanie prístupu ľudí bez domova k zdravotnej starostlivosti, členstvo v pracovnej skupine na MZ SR, návrh zmien v  zákone o zdravotnom poistení. 

STRATEGICKÉ RIEŠENIA BEZDOMOVECTVA NA LOKÁLNEJ ÚROVNI

Iniciovanie strategického riešenia bezdomovectva na lokálnej úrovni, odborné konzultácie pri tvorbe lokálnych plánov sociálnych služieb, stratégií zameraných na riešenie bezdomovectva - spolupráca s magistrátom HM Bratislava, BSK či mestom Trnava.

KORONAKRÍZA -  PRÍPRAVA NÁVRHOV RIEŠENÍ PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA VZHĽADOM K PANDÉMII COVID-19 ZALOŽENÝCH NA PRÍSTUPE K BÝVANIU

Sieťovanie MVO a ďalších inštitúcií, príprava niekoľkých výziev na Krízový štáb s cieľom navrhnúť hlavné body riešení pre ľudí bez domova počas pandémie - návrh na preventívne ubytovanie, návrh na karanténne ubytovanie, presadzovanie moratória na vysťahovanie pre ľudí, ktorým hrozí vysťahovanie v čase krízy spôsobenej pandémiou. Príprava podkladov pre prezidentskú kanceláriu či MPSVR SR.

VZDELÁVANIE VEREJNOSTI A PODPORA PARTICIPÁCIE  ĽUDÍ BEZ DOMOVA V PROCESOCH TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK

Vzdelávanie verejnosti, organizovanie diskusií na verejných akciách, na školách, pre rôzne inštitúcie, zapájanie samotných LBD prostredníctvom diskusií pre verejnosť a školy a tiež snaha o ich zapojenie do tvorby verejných politík, napríklad do procesu vytvárania Plánu komunitných služieb v Bratislave.

PRÍPRAVA PRESTÍŽNEJ MEDZINÁRODNEJ FEANTSA KONFERENCIE - BUILDING BRIDGES TO END HOMELESSNESS - POLICY CONFERENCE 2020 

Konferenciu spoluorganizujeme spolu s medzinárodnou strešnou organizáciouFEANTSA a Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Hlavnou témou je ukončovanie bezdomovectva. Konferencia je vzhľadom k pandémii koronaírusu preložená na máj/jún 2021.

 

 

Aktivity sa realizovali v rámci projektu „Kľúč k domovu“ podporenom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR.

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics