Výberové konanie na terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

[04. 06. 2021]

OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene dňa 2.6.2021 vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto v Bratislave:

● 1 pozícia Terénneho sociálneho pracovníka (TSP) 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.6.2021 (nedeľa). Žiadosti doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do výberového konania. V prípade doručenia  poštou je rozhodujúci dátum doručenia, nie podania (20.6.2021). 

Výberové konanie sa uskutoční: 
● dňa 24.6.2021 od 8:00 - 17:00 - presný čas pohovoru bude upresnený a uchádzač s ním  oboznámený po uzávierke a vyhodnotení všetkých žiadostí 
● osobne na Karpatskej 10 v Bratislave v sídle združenia - v prípade, že sa uchádzač nemôže  zúčastniť výberového konania osobne, je možné uskutočniť výberové konanie prostredníctvom  videohovoru v aplikácii meet.google.com. Ak uchádzač nedisponuje materiálno – technickým  vybavením na videohovor, môže ho uskutočniť v priestoroch OZ Proti prúdu, Karpatská 10 v Bratislave.

Žiadosť o prijatie je potrebné doručiť: 
● osobne alebo zaslať poštou na adresu sídla OZ Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava  ● alebo elektronicky na adresu pohovory@notabene.sk do 20.6.2021 (nedeľa). 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
● žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza,  ● životopis, 
● motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie, prečo chce pracovať v OZ Proti prúdu  ● doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo  potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné), 
● uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho  zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce  spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne.), 
● čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace1


Každý úspešný uchádzač, s ktorým OZ Proti prúdu uzatvorí pracovno-právny vzťah a prijme ho na  miesto zamestnanca, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorá sa dosvedčuje výpisom z registra  trestov, nie staršieho ako tri mesiace pred nástupom do zamestnania.2 Výpisom z registra trestov musí  zamestnávateľ disponovať pred uzavretím pracovnej zmluvy. Bez výpisu z registra trestov,  osvedčujúceho bezúhonnosť, nie je možné uzatvoriť pracovno-právny vzťah. 


Výberové kritériá pre pozíciu Terénneho sociálneho pracovníka:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách  ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh  vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky). 
2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie  a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na vykonávanie pracovných činností v  oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané  certifikáty a podobne). 
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií,  s ktorými uchádzač spolupracoval. 
4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami, príp. znalosť jazyka cieľovej skupiny a  záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike. 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia  z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej  skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu,  farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku,  rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch  a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní  v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (antidiskriminačný zákon). 
   
Rámcový popis pracovných činností:
● aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality  pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), posudzovanie  životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie  v lokalite/regióne/spoločnosti;
● poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie  základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie,  činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín  obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych,  psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;
● schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej  práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca s inštitúciami  a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
● vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite  (v prípade potreby rola facilitátora); technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej  sociálnej práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj sociálnych kompetencií, výkon iných činností  v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP TSP II.

Hrubá mzda: 
● od 930 do 1150 eur v závislosti od seniority uchádzača 

Predpokladaný nástup: 
● 1.7.2021 alebo podľa dohody s uchádzačom 

Miesto výkonu práce: 
● terén - lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny v rámci Bratislavského  samosprávneho kraja 
● kancelárie združenia - Karpatská 10 v Bratislave.

Požadované vzdelanie, kvalifikačné a iné predpoklady: 
● ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca3, alebo 
● ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších  predpisov4 ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
● ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii  TSP alebo
● ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a preukázateľne štúdium II. stupňa  VŠ v odbore sociálna práca. 
  
Na výberové konanie budú pozvaní iba tí záujemcovia, ktorí preukážu priloženými  dokladmi, že spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Ostatné predpoklady uchádzača, ktoré sú výhodou: 
● schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP, OP vykonávať prácu v teréne 
● aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií a zručností,
● osobnostné predpoklady ako vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, schopnosť riešiť  konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, 
● zdravotná spôsobilosť - schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP, OP vykonávať  prácu v teréne,
● vodičský preukaz skupiny B alebo vôľa si ho spraviť.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne  poskytujete OZ Proti prúdu súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno,  priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné  záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a email), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina),  certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat,  očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita,  neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku  uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú  zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám  vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v  trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek  odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako  dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na  opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto  ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.


1 Originál alebo notárom, resp. matrikou overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť  uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná  zmluva IA MPSVR SR akceptovaná. 
2 Záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak a) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia  slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, alebo b) priznal vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske  spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti.
3 V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností  v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4 V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností  v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics