Výberové konanie na odborného pracovníka (OP) pre oblasť Bývania a Zamestnania

[04. 06. 2021]

OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene dňa 2.6.2021 vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné pracovné miesta v Bratislave:

● 1 pozícia Odborného pracovníka (OP) pre oblasť Bývania
● 1 pozícia Odborného pracovníka (OP) pre oblasť Zamestnania

Pozície nie sú vhodné pre uchádzačov s praxou menej ako 5 rokov a bez dosiahnutého VŠ vzdelania II.stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, právo, pedagogika a iné humanitné a sociálne vedy.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20.6.2021 (nedeľa). Žiadosti doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do výberového konania. V prípade doručenia  poštou je rozhodujúci dátum doručenia, nie podania (20.6.2021). 

Výberové konanie sa uskutoční: 
● dňa 24.6.2021 od 8:00 - 17:00 - presný čas pohovoru bude upresnený a uchádzač s ním  oboznámený po uzávierke a vyhodnotení všetkých žiadostí 
● osobne na Karpatskej 10 v Bratislave v sídle združenia - v prípade, že sa uchádzač nemôže  zúčastniť výberového konania osobne, je možné uskutočniť výberové konanie prostredníctvom  videohovoru v aplikácii meet.google.com. Ak uchádzač nedisponuje materiálno – technickým  vybavením na videohovor, môže ho uskutočniť v priestoroch OZ Proti prúdu, Karpatská 10 v Bratislave.

Žiadosť o prijatie je potrebné doručiť: 
● osobne alebo zaslať poštou na adresu sídla OZ Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava
● alebo elektronicky na adresu pohovory@notabene.sk do 20.6.2021 (nedeľa). 


Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
● žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza, 
● životopis, 
● motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie, prečo chce pracovať v OZ Proti prúdu 
● doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo  potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné), 
● uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho  zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce  spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne.),
● čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace1


Každý úspešný uchádzač, s ktorým OZ Proti prúdu uzatvorí pracovno-právny vzťah a prijme ho na  miesto zamestnanca, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorá sa dosvedčuje výpisom z registra  trestov, nie staršieho ako tri mesiace pred nástupom do zamestnania.2 Výpisom z registra trestov musí  zamestnávateľ disponovať pred uzavretím pracovnej zmluvy. Bez výpisu z registra trestov,  osvedčujúceho bezúhonnosť, nie je možné uzatvoriť pracovno-právny vzťah. 


Výberové kritériá pre jednotlivé pozície:
1. Pracovné skúsenosti, prax v danej oblasti
a. Odborný pracovník pre oblasť bývanie - prax v oblasti bývania v programoch ako sú housing first, DOM.ov, a prestupné bývanie, prípadne v iných programoch resp. iných programoch zameraných na podporu bývania pre ľudí z radov MRK, ľudí bez domova, resp. iné nízkopríjmové skupiny (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
b. Odborný pracovník pre oblasť zamestnanie - prax v oblasti podporovaného zamestnávania osôb z radov MRK, ľudí bez domova, resp. iných nízkopríjmové skupín (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na:
a. Odborný pracovník pre oblasť bývanie - vykonávanie pracovných činností v oblasti poradenstva pomáhajúcich profesií, participatívnych metód práce, komunitnej práce mentoringu a pod. (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
b. Odborný pracovník pre oblasť zamestnanie - vykonávanie pracovných činností v oblasti zamestnanosti, konkrétne pracovného a kariérového poradenstva, individuálneho a skupinového poradenstva, koučingu, mentoringu, supervízie, resp. relevantných kurzov a školení pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
4. Osobnostné predpoklady (proaktívnosť, schopnosť pracovať samostatne aj v spolupráci so samosprávou, subjektmi z radov verejného a súkromného sektora pôsobiacimi v oblasti bývania, ÚSVRK, Štátnym fondom rozvoja bývania, developermi, neziskovými organizáciami, TSP a TP, flexibilita, zodpovednosť, komunikačné zručnosti).
5. Motivácia pre prácu s ľuďmi bez domova a ľudí ohrozených na bývaní. 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia  z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej  skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu,  farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku,  rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch  a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní  v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (antidiskriminačný zákon). 
   

ODBORNÝ PRACOVNÍK PRE OBLASŤ BÝVANIA
Rámcový popis pracovných činností:
● aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb v spolupráci s TSP (terénny sociálny pracovník), TP (terénny pracovník) s cieľom sprístupnenia primeraného bývania;
● činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov v oblasti bývania v lokalite, regióne;
● vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, oslovovanie potencionálnych prenajímateľov z verejného aj súkromného sektora (mesto, mestské časti, prosociálni prenajímatelia zo súkromného sektora, developeri, atď.), sprostredkovanie cenovo dostupných nájomných bytov, nastavenie korektných pravidiel nájomného vzťahu, pomoc pri ich dodržiavaní, pomoc pri správe bytov;
● poskytovanie poradenstva na individuálnej úrovni vo vzťahu k jednotlivcovi/rodine/komunite, resp. pre samosprávy, neziskové organizácie a etc. v oblasti bývania, najmä legalizácia stavieb, vysporiadanie pozemkov, housing first a rôzne formy bývania – nájomné byty, svojpomocná výstavba, výstavba a rekonštrukcia prestupného bývania a pod.;
● sieťovanie organizácií a inštitúcií, formovanie partnerstiev významných aktérov zameraných na agendu bývania – samosprávy, USVRK, ŠFRB, neziskové organizácie a pod. na lokálnej, resp. regionálnej úrovni;
● spolupráca a kooperácia s expertami v oblasti architektúry, urbanistiky, geodézie a pod.;
● analýza sociálnej situácie a možností človeka a individuálne plánovanie riešenia bytovej
situácie;
● zmocňovanie a motivácia človeka v súvislosti so získaním a udržaním bývania;
● technicko-administratívne úkony v rámci evidencie práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvojodborných kompetencií, výkon iných činnosti v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP TSP II.

Hrubá mzda:
● od 1250 do 1400 eur v závislosti od seniority uchádzača

Predpokladaný nástup:
● 1.7.2021 alebo podľa dohody s uchádzačom

Miesto výkonu práce:
● terén - lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny v rámci Bratislavského samosprávneho kraja
● kancelárie združenia - Karpatská 10 alebo Karpatská 2 v Bratislave.

Požadované vzdelanie, kvalifikačné a iné predpoklady:
● ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, právo, pedagogika a iné humanitné a sociálne vedy.
● minimálne 5 (päť) rokov pracovných skúseností;
● preukázateľná pracovná skúsenosť v oblasti bývania v trvaní minimálne 1 (jeden) rok v nasledujúcich programoch: housing first, DOM.ov, výstavba a rekonštrukcia prestupného bývania, príp. v iných programoch na podporu bývania pre MRK a ľudí bez domova, resp. iné nízkopríjmové skupiny ľudí; formy preukázania: životopis, pracovná zmluva alebo pracovná náplň;
● preukázateľná účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách v oblasti poradenstva pomáhajúcich profesií, participatívnych metód práce, komunitnej práce, mentoringu a pod. v minimálnom rozsahu 40 hodín.
● bezúhonnosť,
● spôsobilosť na právne úkony.

Na výberové konanie budú pozvaní iba tí záujemcovia, ktorí preukážu priloženými dokladmi, že spĺňajú všetky vyššie uvedené podmienky.

Ostatné predpoklady uchádzača, ktoré sú výhodou:
● schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP vykonávať prácu v teréne,
● aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií a zručností,
● osobnostné predpoklady ako vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie,
● zdravotná spôsobilosť - schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP, OP vykonávať prácu v teréne,
vodičský preukaz skupiny B alebo vôľa si ho spraviť.

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne  poskytujete OZ Proti prúdu súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno,  priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné  záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a email), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina),  certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat,  očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita,  neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku  uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú  zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám  vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v  trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek  odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako  dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na  opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto  ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 

ODBORNÝ PRACOVNÍK PRE OBLASŤ ZAMESTNANIE
Uchádzači s praxou menej ako 5 rokov a bez dosiahnutého VŠ vzdelania II. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, právo, pedagogika a iné humanitné a sociálne vedy nebudú zaradení do výberu.

Popis pracovných činností:
● aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb v spolupráci s TSP, TP s cieľom zamestnania sa, udržania zamestnania, resp. zvýšenia šancí na trhu práce;
● činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov v oblasti zamestnania sa v lokalite, regióne;
● aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych zamestnávateľov a ich priebežné informovanie, motivovanie v prospech zamestnávania osôb z MRK, ľudí bez domova;
● komunikácia so zamestnávateľom s cieľom uľahčenia procesu nástupu do práce, podpora klienta na pracovisku po dohode so zamestnávateľom, koučing na pracovisku;, pravidelná konzultácia so zamestnávateľmi v súvislosti s prevenciou predčasného odchodu zo zamestnania;
● vzdelávacie aktivity individuálnou a skupinovou formou pre zamestnávateľov s cieľom scitlivovania aktérov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia a zefektívnenie vzájomnej komunikácie;
● sociálna analýza celkovej situácie človeka a tvorba individuálnych krokov rozvoja sociálnych zručností a kompetencií v súvislosti so zamestnaním sa;
● individuálne konzultácie zamestnaných osôb v ich prirodzenom prostredí, resp. pomoc pri riešení aktuálnych problémov na pracovisku;
● zmocňovanie a motivácia človeka v súvislosti so získaním a udržaním zamestnania, resp. zvyšovania kvalifikácie;
● spolupráca so zainteresovanými inštitúciami a organizáciami v lokalite, sieťovanie, príp. vytváranie partnerstiev v prospech vytvárania a udržania pracovných miest, rozvoja vzdelávacích a iných možností pre ľudí z MRK, ľudí bez domova;
● technicko-administratívne úkony v rámci evidencie práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj odborných kompetencií, výkon iných činnosti v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP TSP II.

Hrubá mzda:
● od 1250 do 1400 eur v závislosti od seniority uchádzača

Predpokladaný nástup:
● 1.7.2021 alebo podľa dohody s uchádzačom

Miesto výkonu práce:
● terén - lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny v rámci Bratislavského samosprávneho kraja
● kancelárie združenia - Karpatská 10 alebo Karpatská 2 v Bratislave.

Požadované vzdelanie, kvalifikačné a iné predpoklady:
● ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, právo, pedagogika a iné humanitné a sociálne vedy.
● minimálne 5 (päť) rokov pracovných skúseností; preukázateľná pracovná skúsenosť v trvaní minimálne 1 (jeden) rok v oblasti podporovaného zamestnávania osôb pochádzajúcich z MRK, ľudí bez domova, resp. iných nízkopríjmových skupín;
● preukázateľná účasť na školeniach a vzdelávacích aktivitách v oblasti individuálneho a skupinového poradenstva, alebo pracovného a kariérového poradenstva, koučingu, mentoringu, supervízie, resp. relevantných kurzoch a školeniach pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách v minimálnom rozsahu 40 hodín.
● bezúhonnosť,
● spôsobilosť na právne úkony.

Na výberové konanie budú pozvaní iba tí záujemcovia, ktorí preukážu priloženými dokladmi, že spĺňajú všetky vyššie uvedené podmienky.

Ostatné predpoklady uchádzača, ktoré sú výhodou:
● schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP vykonávať prácu v teréne
● aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií a zručností.
● osobnostné predpoklady ako vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie,
● zdravotná spôsobilosť - schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP, OP vykonávať prácu v teréne,
● vodičský preukaz skupiny B alebo vôľa si ho spraviť.

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne  poskytujete OZ Proti prúdu súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno,  priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné  záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a email), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina),  certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat,  očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita,  neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku  uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú  zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám  vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v  trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek  odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako  dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na  opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto  ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 


1 Originál alebo notárom, resp. matrikou overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť  uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná  zmluva IA MPSVR SR akceptovaná. 
2 Záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak a) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia  slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, alebo b) priznal vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske  spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti.

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics