Konferencia o bezdomovectve 2007 - Liptovský Ján

Materiály na stiahnutie
Vyhlásenie organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova
Tlačová správa o konferencii
Zoznam účastníkov konferencie (aj s kontaktmi)
Program konferencie

Prednášky v skrátenej verzii bez ilustračných fotografii (nevošli sa nám celé na web)
Ilja Hradecký - Ethos - komentár
Ilja Hradecký - Ethos tabuľka
Ilja Hradecký - prezentácia
Brno a bezdomovectvo
Juraj Barát Depaul Slovensko
Arcidiecézna charita v Košiciach
Lisa Mclean - bezdomovectvo v Škótsku
Nina Beňová - zamestnávanie bezdomovcov KRIŠTOF
Poprad a bezdomovectvo
Sandra Tordová - 3 zimy v Bratislave
Vladimíra Antolová o bezdomovectve
Helena Woleková o bezdomovectve
Zuzana Kusá o bytovej politike

Zápisy z workshopov
Definícia bezdomovca 
Metódy práce a etika streetworkera
Definovanie potrieb a problémov organizácií pracujúcich s bezdomovcami


Prednášajúci:
Nina Beňová
(toho času na materskej dovolenke) je interná doktorantka na Ústave etnológie SAV, kde sa venuje výskumu chudoby a bezdomovectva. Ľuďom bez domova sa venuje už 8 rokov. V roku 2003 sa stala spoluzakladateľkou neformálneho združenia Hľa človek, ktorého hlavnou náplňou je práca s vnútrom bezdomovca prostredníctvom diskusných klubov. Od roku 2004 úzko spolupracuje s o.z. Proti prúdu na viacerých projektoch (zamestnávanie a integrácia bezdomovcov, vzdelávanie verejnosti) či aktivitách súvisiacich s vytváraním koncepcie systému pomoci pre bezdomovcov.

Juraj Barát
je pôvodne inžinier. Vždy sa zaujímal o sociálnu problematiku a vo svojom voľnom čase sa venoval hendikepovanej mládeži. V roku 1991 stál pri obnove činnosti Slovenskej katolíckej charity na Slovensku a odvtedy pracuje v neziskovej sfére. V súčasnosti zastáva post riaditeľa diecéznej charity v Nitre a generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity. Pedagogicky pôsobí na VŠ sv. Alžbety v Bratislave, kde vyučuje charitatívno – misijnú prácu. Minulý rok sa stal spoluzakladateľom organizácie De Paul Slovensko, ktorá v Bratislave prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň.

Stanislav Gurka
je riaditeľom domu na polceste vo Veľkom Slavkove a spolu s manželkou aj jeho zakladateľom. Vo Veľkom Slavkove pôsobí od roku 1996. Bol vedúcim pri stavbe Mládežníckeho centra, krátko na to však prijal do svojej rodiny troch mladých ľudí vo veku 15 rokov, ktorých rodičia vyhodili z domu. Neostal len pri tom a postupom času začalo v jeho rodine hľadať útočisko čoraz viac ľudí. Počas siedmich rokov existencie prešlo zariadením 45 mladých ľudí, 20 z nich sa osamostatnilo, 10 sa vrátilo k predošlému spôsobu života a ostatní tvoria jeho súčasnú klientelu

Ilja Hradecký
bol v roku 1990 spoluzakladateľ a doteraz aj je riaditeľ občianského združenia Naděje. Zúčastňuje sa mnohých projektov ako napr. integračný program, potravinové banky, odborné vzdelávanie či projekty MPSV (štandardy kvality sociálnych služieb, inšpektor kvality, hodnotiteľ) a ďalšie. Vydal viaceré odborné publikácie (prvá česká štúdia o bezdomovectve Bezdomovství – extrémní vyloučení, viď. http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/28) a pôsobí ako lektor ďalšieho vzdelávania pracovníkov. Je zapojený do činnosti viacerých Európskych organizácií a projektov (FEANTSA, Európske observatórium bezdomovectva – EOH, Rada Európy a. i..).

Zuzana Kusá
je sociologička, pracuje na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Je tiež členkou Siete nezávislých expertov Európskej komisie pre oblasť sociálnej inklúzie. Je výskumníčka aj pedagogička (sociálna práca, sociológia, verejná politika). Spočiatku sa zaoberala najmä sociologickými metódami, osobitne životopisným rozprávaním, v posledných rokoch sa venuje najmä otázkam spoločenských nerovností, chudoby a sociálneho vylúčenia a skúma aj tvorbu sociálnej politiky. Na túto tému publikuje v domácich i zahraničných časopisoch a prednáša.

Lisa Maclean
je výkonnou riaditeľkou Medzinárodnej siete pouličných časopisov (INSP). Už 7 rokov pracuje v oblasti bezdomovectva, nielen vo Veľkej Británii, ale aj v zahraničí. Má ekonomické vzdelanie a zabezpečuje komunikáciu INSP v celosvetovom merítku.

Sandra Tordová
je jedna z troch zakladateľov združenia Proti prúdu a projektu Nota bene.
Vo sfére pomoci bezdomovcom pracuje siedmy rok. Verí, že sa raz podarí dosiahnuť ten stav, že na Slovensku budeme mať dostatok služieb a každý kto padne na dno, bude mať prístup k pomoci, aby sa z ulice čo najskôr dostal.

Lubomír Pelech
má skúsenosti s prácou streetworkera už od roku 1994. V roku 1997 sa stal spoluzakladateľom Českej asociácie streetwork a niekoľko rokov pôsobil ako jej predseda. V súčasnosti pracuje na sociálnom oddelení Magistrátu mesta Brna v oblasti financovania a riadenia projektov sociálnych služieb. Zároveň sa metodicky podieľa na rozvoji terénnej sociálnej práce v niekoľkých neštátnych organizáciách. Pôsobí tiež ako supervízor a vedie množstvo rôznych výcvikov, najmä na tému streetworku, ale aj manažmentu a financovania sociálnych projektov.

Pavel Pěnkava
vyštudoval odbor sociálnej patológie v Hradci Králové. Už 15 rokov pracuje v Prahe ako sociálny kurátor. Vo svojej práci sa snaží hľadať nové prístupy k ľuďom, ktorých sa týka problematika sociálnych deviácií a sociálnych patologických javov. Venuje sa tiež socioterapeutickým programom, zameraných na prácu s osobnosťou klienta a možnostiam výchovného a vzdelávacieho pôsobenia, v prostredí, ktoré prispôsobuje pre tieto účely. Problematiku bezdomovectva považuje za rovnocennú s problematikou protidrogovou alebo inou.

Pavol Vilček
sa už 15 rokov venuje práci s bezdomovcami v Inštitúte Krista Veľkňaza (IKV) v Žakovciach. 7 rokov žil, spal, jedol aj pracoval spolu s nimi v jednej komunite. V súčasnosti je štatutárnym zástupcom IKV a pracuje ako riaditeľ domova sociálnych služieb pre telesne postihnutých klientov.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics