Proti prúdu - stanovy združenia

Stanovy občianskeho združenia Proti prúdu

registrované na Ministerstve vnútra SR 20.3.2001 pod č. VVS/1-900/90-17945

(úplné znenie v znení dodatkov zo dňa 7.8.2002, 26.05.2011, 19.11.2014, 4.12.2014 a 14.8.2017)


I. Názov a sídlo

1. Názov občianskeho združenia je „Proti prúdu“.

2. Sídlom združenia je: Karpatská 10, 811 01 Bratislava 1.

II. Ciele

1. Cieľom je združiť ľudí za účelom:

 1. pomoci ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti,
 2. prevencie bezdomovectva u sociálne znevýhodnených osôb,
 3. pozitívneho vplývania na postoje verejnosti voči ľuďom bez domova.

2. K týmto cieľom chceme dospieť doleuvedenými aktivitami:

 1. Vydávanie pouličného časopisu, kníh, odborných, vzdelávacích a metodických materiálov a iných tlačovín
 2. Stretnutia ľudí bez domova – kluby, kde sa pod vedením koordinátora rozvíjajú vzdelávacie a kultúrne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti klientov.
 3. Vplývanie na verejnú mienku a postoj spoločnosti k ľuďom bez domova a sociálne znevýhodneným ľuďom cez osobný kontakt ľudí bez domova s čitateľmi a cez články časopisu.
 4. Rozšírením sociálnych vzťahov ľudí bez domova prekonať ich silnú sociálnu izolovanosť.
 5. Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva pre ľudí sociálne odkázaných.
 6. Založenie a prevádzka chráneného pracoviska alebo chránenej pracovnej dielne pre ľudí s mentálnym alebo fyzickým postihnutím a pre ľudí bez domova.
 7. Vykonávanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie v zmysle zákona.
 8. Zriaďovanie a prevádzka zariadení služieb krízovej intervencie v zmysle zákona: Nízkoprahové denné centrum, Integračné centrum, Komunitné centrum, Útulok a Domov na polceste. Zriaďovanie a prevádzka Zariadenia podporovaného bývania v zmysle zákona.
 9. Zriaďovanie, prenájom a spravovanie objektov (bytov, domov) pre ľudí bez domova.
 10. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona.
 11. Poskytovanie podporných sociálnych služieb v zmysle zákona: Podpora samostatného bývania, Práčovňa, Stredisko osobnej hygieny.
 12. Zriaďovanie a prevádzka Sociálneho podniku pracovnej integrácie v zmysle zákona.
 13. Poskytovanie odborných činností v zmysle zákona: pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, pomoc pri pracovnom uplatnení, pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií.
 14. Vzdelávacie aktivity v tematike sociálnej práce v oblasti bezdomovectva, sociálneho vylúčenia a chudoby.
 15. Obhajoba práv ľudí bez domova a sieťovanie organizácii v oblasti riešenia bezdomovectva, sociálneho vylúčenia a chudoby. Podpora pri vzniku a realizácii svojpomocných skupín ľudí so skúsenosťou bezdomovectva.
 16. Výskumné aktivity v oblasti bezdomovectva, sociálneho vylúčenia a chudoby. Tvorba alebo účasť na tvorbe koncepčných a strategických materiáloch v oblasti bezdomovectva, sociálneho vylúčenia a chudoby.
 17. Realizácia zvukových a obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov a audiovizuálnych diel a ich šírenie v záujme dosiahnutia cieľov združenia.
 18. Iné aktivity vedúce k napĺňaniu vyššie uvedených cieľov.”III. Členstvo

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.

2. Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

 1. je plne spôsobilá na právne úkony,
 2. je bezúhonná,
 3. má odporúčanie najmenej dvoch členov združenia
 4. súhlasí so stanovami združenia.

2. Kolektívnym členom združenia môže byť aj právnická osoba zastúpená svojím štatutárnym orgánom, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v tomto článku stanov.

3. Členmi združenia sa automaticky stávajú členovia prípravného výboru združenia.

4. Nových členov združenia prijíma Valné zhromaždenie. Členstvo v združení vzniká právoplatným rozhodnutím Valného zhromaždenia. Nových členov zapíše Predseda Správnej rady alebo ním poverená osoba do Zoznamu členov.

5. Členstvo v združení zaniká:

 1. písomným prehlásením člena o vystúpení zo združenia,
 2. vylúčením člena, najmä ak by jeho ďalšie zotrvanie v združení bolo v rozpore s jeho cieľmi, ak člen porušuje stanovy a vnútorné predpisy alebo koná protizákonne, alebo ak sa člen združenia tri roky nepodieľa na rozhodovaní Valného zhromaždenia akýmkoľvek spôsobom, prezenčne alebo per rollam.


IV. Práva a povinnosti členov

1. Členovia združenia majú právo voliť a byť volení do orgánov združenia a podieľať sa na jeho činnosti. 

2. Členovia združenia sú povinní dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia.


V. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú :

 1. Valné zhromaždenie
 2. Správna rada
 3. Výkonný riaditeľ

2. Funkčné obdobie volených orgánov združenia je 4-ročné, ak neustanovujú tieto stanovy inak.

3. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré nie je voleným orgánom. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých podstatných veciach združenia, najmä o prijatí nových členov združenia, zmene a doplnení stanov, voľbe a odvolaní členov Správnej rady a Revízora, ako aj o všetkých ostatných otázkach, ktoré nie sú zverené iným orgánom združenia a o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku. Valné zhromaždenie sa stretáva najmenej raz do roka. Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný riaditeľ, túto právomoc má aj predseda Správnej rady, alebo minimálne jedna tretina všetkých členov združenia. Termín zasadnutia Valného zhromaždenia musí zvolávateľ oznámiť písomnou formou (aj e-mailom) všetkým členom združenia najmenej 10 dní predo dňom plánovaného zasadnutia Valného zhromaždenia.


4. Správna rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Správna rada je dozorný a poradný orgán. Má troch až siedmich členov. Členom Správnej rady môže byť aj nečlen združenia. Správna rada volí a odvoláva Výkonného riaditeľa a rozhoduje o jeho odmene. Funkčné obdobie jednotlivých členov Správnej rady je 4 roky. Opätovné zvolenie členov Správnej rady nie je obmedzené.


5. Zasadnutia Správnej rady sa konajú podľa potreby, najmenej však 2 krát do roka. Zasadnutie Správnej rady môže písomne zvolať Výkonný riaditeľ, Predseda Správnej rady alebo minimálne dvaja členovia Správnej rady. Členovia Správnej rady si zo svojho stredu volia Predsedu správnej rady, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom združenia oprávneným konať a podpisovať samostatne v mene združenia. Predseda správnej rady je zároveň predsedom združenia. Správna rada schvaľuje ročný plán činnosti organizácie - rozpočet, ciele, aktivity, a účtovnú uzávierku a správu za predchádzajúci rok. Správna rada formuje a aktualizuje víziu a smerovanie združenia. Aktívne spolupracuje s Výkonným riaditeľom na strategickom rozhodovaní a vytváraní strategických dokumentov organizácie. Správna rada má právomoc v odôvodnených prípadoch vydať záväzný pokyn pre Výkonného riaditeľa.


6. Členstvo v správnej rade zaniká:

 1. dobrovoľným vzdaním sa funkcie,
 2. skončením funkčného obdobia,
 3. rozhodnutím Valného zhromaždenia o odvolaní.


7. Valné zhromaždenia odvolá člena Správnej rady v prípade, ak tento člen:

 1. koná v rozpore s  cieľmi združenia alebo ohrozí napĺňanie cieľov združenia,
 2. koná v rozpore so stanovami alebo platnými právnymi predpismi,
 3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom jeho funkcie alebo za iný úmyselný trestný čin, 

8. Revízor je kontrolným orgánom združenia. Revízor je volený Valným zhromaždením. Revízor plní predovšetkým tieto úlohy:

 1. kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a činnosť Správnej rady.
 2. dohliada na riadny výkon činnosti v rámci združenia,
 3. je oprávnený požiadať Správnu radu o zvolanie Valného zhromaždenia v s výkonom jeho funkcie alebo za iný úmyselný trestný čin, Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia, prípade, ak svojou činnosťou zistí také skutočnosti, ktoré závažne ohrozujú činnosť združenia. Ak Správna rada Valné zhromaždenie na základe takéhoto požiadania do mesiaca nezvolá, je revízor oprávnený zvolať Valné zhromaždenie sám.


9. Výkonný riaditeľ zodpovedá za chod organizácie združenia a je štatutárnym zástupcom združenia oprávneným konať a podpisovať samostatne v mene združenia. Je menovaný a odvolávaný Správnou radou. Je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Správnej rady a predkladá plán na rok a správu o činnosti za predchádzajúci rok Správnej rade: rozpočet, ciele, aktivity a účtovnú uzávierku. V prípade odstúpenia, odvolania výkonného riaditeľa alebo ukončenia jeho pôsobenia preberá jeho funkciu Predseda správnej rady, alebo Predsedom správnej rady poverená osoba, ktorá je členom alebo nemusí byť členom Správnej rady a ktorá je poverená riadením, až do menovania nového Výkonného riaditeľa. 


10. Funkcia Výkonného riaditeľa zaniká:

 1. dobrovoľným vzdaním sa funkcie,
 2. skončením funkčného obdobia,
 3. rozhodnutím Správnej rady o jeho odvolaní.


11. Správna rada odvolá Výkonného riaditeľa z funkcie v prípade, ak výkonný riaditeľ:

 1. koná v rozpore s cieľmi združenia alebo ohrozí napĺňanie cieľov združenia,
 2. koná v rozpore so stanovami alebo platnými právnymi predpismi.
 3. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom jeho funkcie alebo za iný úmyselný trestný čin.


12. V prípade odstúpenia alebo odvolania z funkcie Výkonného riaditeľa preberá jeho funkciu až do zvolenia nového Výkonného riaditeľa Predseda Správnej rady alebo ním poverená osoba, ktorá môže alebo nemusí byť členom Správnej rady.


13. Valné zhromaždenie a Správna rada rozhodujú nadpolovičnou väčšinou všetkých ich členov vo všetkých veciach, ktoré sú im zverené. Valné zhromaždenie a Správna rada môžu prijímať rozhodnutia aj per rollam. Za právoplatne hlasovanie sa považuje jasné vyjadrenie svojho osobného rozhodnutia člena daného orgánu, ktoré je zaslané písomne. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie prostredníctvom elektronickej pošty. 


VI. Hospodárenie združenia

1. Majetok združenia tvoria :

 1. členské príspevky,
 2. dotácie, granty, dary,
 3. príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedenými cieľmi združenia,
 4. iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.


2. Združenie hospodári so svojím majetkom podľa schváleného rozpočtu, v súlade so všeobecne záväznými predpismi. cieľmi združenia, predpismi.


VII. Organizačné jednotky

1. Združenie môže zriaďovať viac organizačných jednotiek.

2. O zriadení takejto jednotky môže rozhodnúť Správna rada. Vedúcim organizačnej jednotky môže byť len člen združenia. Vedúci organizačnej jednotky koná v mene organizačnej jednotky.

3. Vedúci organizačnej jednotky podáva Správnej rade dva razy ročne pravidelné správy o činnosti organizačnej jednotky.

4. V prípade sporov medzi Správnou radou a vedúcim organizačnej jednotky rozhoduje Valné zhromaždenie.


VIII. Zánik združenia

1. Združenie môže zaniknúť:

 1. zlúčením s iným združením
 2. dobrovoľným rozpustením
 3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení


2. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Valné zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.


IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Členovia prípravného výboru sú povinní do 6 mesiacov po registrácií združenia na MV SR zvolať Valné zhromaždenie.

2. Prípravný výbor plní až do zasadnutia podľa odseku 1 tohto článku funkcie Správnej

3. Podrobnosti o voľbách a organizácii združenia upraví vnútorný poriadok.
V Bratislave, dňa 4. decembra 2014.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics