Konferencia o bezdomovectve 2013 Beladice

V dňoch 30. - 31. 5. 2013 v Beladiciach, pri Nitre si na 5. ročníku našej medzinárodnej konferencie Ľudia bez domova 2013 vymenilo skúsenosti 124 účastníkov z celého Slovenska, z Čiech, Poľska a z Fínska - zástupcov organizácii pracujúcich s ľuďmi bez domova, ale aj predstaviteľov z radov slovenských a českých ministerstiev a mestských organizácií. Témou konferencie bol "Rozvoj potenciálu človeka bez domova".

Súčasťou konferencie bola pilotná prezentácia revolučného systému "Housing first" na Slovensku a zároveň boli predstavené aj úspešné modely zamestnávania ľudí bez domova na Slovensku v Poľsku a v Čechách.

POĎAKOVANIE
Konferenciu sme spolufinancovali z vlastných zdrojov nášho združenia Proti prúdu (vydavateľa Nota bene). Konferenciu ďalej podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis . Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel a Nadácia Pontis sú dlhoročnými partnermi o.z. Proti prúdu. Ďakujeme!

Za preklady prezentácií zahraničných hostí konferencie a dvojdňové tlmočenie na konferencii ďakujeme našim dobrovoľníčkam Janke Ofúkanej a Katke Bernáthovej!

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE 
Vyhlásenie organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova
Tlačová správa o konferencii 27. 5. 2013
Tlačová správa o konferencii 3. 6. 2013
Program konferencie
Zoznam účastníkov konferencie
Fotogaléria 

 

V NOTA BENE SME O KONFERENCII NAPÍSALI

O KONFERENCII V INÝCH MÉDIÁCH

 


PREZENTÁCIE PREDNÁŠAJÚCICH

 

Úvodné slová - príspevky bez .ppt prezentácie
Mgr. Sandra Tordová (SR), štatutárna zástupkyňa o.z. Proti prúdu a šéfredaktorka Nota bene
Mgr. Barbara Henterová (SR), Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel
Mgr. Nina Beňová (SR), spolupracovníčka o.z. Proti prúdu a koordinátorka konferencie


 „Fínska stratégia riešenia bezdomovectva.“
- za preklad prezentácie z AJ originálu a tlmočenie na konferencii ďakujeme našej dobrovoľníčke Janke Ofúkanej!
Hannu Puttonen (FI) sa narodil vo Fínsku a vyštudoval politické vedy na univerzite v Helsinkách. Posledných 20 rokov pracoval ako generálny riaditeľ a supervízor aktivít v organizácii Y – foundation poskytujúcej služby pre ľudí bez domova. Predtým pracoval ako mimoriadny inšpektor a šéfinšpektor národnej komisie pre sociálny systém vo Fínsku a tiež ako člen pracovnej skupiny pre bezdomovectvo na Ministerstve životného prostredia vo Fínsku. Od roku 1997 pracuje ako aktívny člen výboru a riadiaceho orgánu nadnárodnej organizácie FEANTSA, združujúcej organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova a ktorej členom je aj o.z. Proti prúdu, vydavateľ Nota bene a organizátor konferencie. Hannu Puttonen je bývalým prezidentom FEANTSA.

 

"Možnosti podpory sociálneho bývania."
Ing. arch Elena Szolgayová, PhD.
 (SR) pôsobí ako generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja na MVDRR SR. 

 

„Je sociálne bývanie na Slovensku sociálne?“
Zuzana Kusá, CSc.
(SR) pracuje v Sociologickom ústave SAV. V posledných rokoch sa venuje najmä téme spoločenskej súdržnosti, spoločenskému diskurzu a sociálnej a verejnej politike. Je členkou Siete nezávislých expertov Európskej komisie pre oblasť sociálnej inklúzie. Spolupracuje so združeniami Proti Prúdu, CEPA − Priatelia Zeme a zvlášť aktívne pracuje pre Slovenskú sieť proti chudobe, ktorej od roku 2009 predsedá.

 

„Problematika bývania ľudí v hmotnej núdzi v zariadeniach sociálnych služieb. (pohľad architekta)“
Ing. arch. Michal Czafík
(SR) je doktorandom na Ústave architektúry obytných budov, Fakulty architektúry STU v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje sociálnemu bývaniu so špecializáciou na humanizáciu ubytovacích úsekov v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi. Vysokú školu absolvoval v roku 2011 v odbore Budovy pre bývanie. Zúčastnil sa rôznych konferencií /aktívne i pasívne/, pôsobí ako pedagóg i aktívny architekt v praxi.

 

„Dobré zákony uľahčujú prácu. Ako je to u nás? Aktuálne informácie o schválených a pripravovaných legislatívnych zmenách.“
PhDr. Helena Woleková
(SR) pracuje v treťom sektore už viac ako 15 rokov. V súčasnosti ako správkyňa nadácie SOCIA a hovorkyňa Nezávislej plarformy SocioFórum. Venuje sa analýze a tvorbe verejných politík v sociálnej oblasti, s osobitným zreteľom na postavenie neziskových organizácií ako aktívnych hráčov v reforme sociálnych systémov.


"Novela zákona o sociálnych službách."
Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.
(SR) sa dlhodobo a profesionálne venuje rôznym oblastiam sociálnej ochrany pre rôzne cieľové skupiny, posledné obdobie (od 2009) špeciálne oblasti sociálnych služieb, a to tak z pozície právnika ako aj sociálneho pracovníka. Pôsobí ako riaditeľka odboru sociálnych služieb na MPSVaR SR.

 

"Skupinová práca s ľuďmi bez domova - predajcami NOTA BENE"
Mgr. Ivan Lorenc (SR) je od roku 2005 sociálny pracovník o.z. Proti Prúdu. Venuje sa poskytovaniu sociálneho poradenstva a pomoci pri ochrane práv a oprávnených záujmov klientov. Pripravuje a realizuje skupinovú prácu s predajcami Nota Bene.
Bc. Tomáš Kubiš (SR) od roku 2008 pracuje v o.z. Proti prúdu ako sociálny pracovník. Najskôr zabezpečoval predovšetkým výdaj časopisu Nota bene, neskôr začal poskytovať aj sociálne poradenstvo a spolu s ďalšími kolegami sa podieľať na skupinovej práci s predajcami časopisu Nota bene. Od roku 2013 realizuje špecializované sociálne poradenstvo v teréne.

 

„Za bodem návratu: Proč si bezdomovci nechtejí nechat pomoct?"
Mgr. Petr Holpuch
(ČR) je sociológ so skúsenosťami z terénnej sociálnej práce, venuje sa výskumom bezdomovectva a pracuje na Katedre sociologie FF UK. Ako metodológ sa zúčastnil aj posledného sčítania bezdomovcov v Prahe. V súčasnosti sa venuje aj primárnej prevencii a príležitostne komerčnému kvalitatívnemu výskumu.

 

„Povzbudenie a tretia šanca.“ - príspevok bez .ppt prezentácie
Marek Jajcay (SR)
je človek, ktorý dostal druhú, ale nie poslednú šancu. Vedie o.z. Nádej na nový život, ktoré vytvára pracovné miesta a ponúka možnosť zamestnania sa pre ťažko zamestnajúcich sa ľudí, ľudí bez pracovných návykov a ľudí bez domova. Ďalej organizuje výdaj večere pre ľudí v núdzi a tak umožňuje budovať vzťahy medzi ľuďmi.

 

„"D" ako divadlo, ako domov ako dráma...“ - príspevok bez .ppt prezentácie
Mgr. Art Patrik Krebs (SR)
je učiteľ a dramaterapeut a vedie Divadlo bez domova. S ľuďmi bez domova spolupracuje vyše 8 rokov a stále objavuje nové možnosti ako ju prehĺbiť. Práve číta knihu - Zmrazit čerstvé ovoce, ktorá nehovorí o kuchynských receptoch a túži sa naučiť po rómsky.

 

Úvodné slovo - príspevok bez .ppt prezentácie
Brat Filip
momentálne pôsobí ako diakon u františkánov vo Fiľakove, kde má na starosti chudobných a učí náboženstvo na škole. Aktívne pôsobil v diskusnom klube pre bezdomovcov Hľa človek v Bratislave.

 

„Podpora, rozvoj a korekcia v práci s ľuďmi"
Prof., PaedDr.Vladimír Labáth, PhD., (SR) Pedagogická fakulta UK, PDCS je zakladateľom prvej katedry sociálnej práce v SR (1991), viac ako desať rokov praxe v psychoterapii a poradenstve pre mládež s poruchami správania, viac ako dvadsať rokov praxe v pozícii lektora výcvikov pre budúcich psychoterapeutov a pôsobenia v oblasti mediácie, dlhodobá skúsenosť s poradenstvom a vzdelávaním dospelých, dominujúce odborné záujmy - potenciál psychoterapie a pomáhajúcich profesií, teórie sociálnej práce, alternatívne riešenie konfliktov.

 

„Motivačné rozhovory – kedy je správny čas na zmenu?“
Mgr. Marta Špaleková
(SR) jedenásť rokov pracovala ako koordinátorka terénu (práca s aktívnymi užívateľmi drog, ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise a ľuďmi bez domova). Popritom niekoľko rokov pracovala ako terapeutka vo viacerých zariadeniach, ktoré sa špecializovali na prácu so závislými osobami. Tri roky pracovala v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, kde sa venovala deťom a ich triednym kolektívom. Taktiež sa živila aj ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka. A v súčasnosti si hlavne užíva materskú a svojho malého syna.

 

„Pracovní terapie a další nástroje aktivizace klientů v Azylovém domě Elim."
Ing. Jiří Růžička (ČR) pracuje s ľuďmi bez domova v občianskom združení Elim Vsetín od roku 2000. Od roku 2004 je riaditeľom tohto občianskeho združenia. Aktívne sa podieľa na procese plánovania sociálnych služieb na mestskej aj krajskej úrovni. Je členom Administrative Council FEANTSA za Českú republiku. V minulom roku sa podieľal na spracovaní Súhrnného materiálu pre tvorbu Koncepcie práce s bezdomovcami v ČR na obdobie do roku 2020 pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR.

 

"Pracovní aktivity Farmy Strahovice.“
Tomáš Surovka
(ČR) je šťastne ženatý, otec dvoch detí. Pracuje 16 rokov s ľuďmi bez domova v rámci Moravsko-sliezského kraja (Bruntál, Krnov, Opava a Ostrava). V súčasnosti pracuje ako riaditeľ sociálních služieb Armády spásy v Opave.

 

„Ekonomika inklúzie – skúsenosti siete zariadení Barka v Poľsku.“
- za preklad prezentácie z AJ originálu a tlmočenie na konferencii ďakujeme našej dobrovoľníčke Katke Bernáthovej!
Barbara Sadowska (PL) je psychologička, viceprezidentka a spoluzakladateľka Nadácie Barka. V roku 1989 stála pri zrode prvých zariadení Nadácie Barka. V rokoch 2004 až 2006 pôsobila ako riaditeľka centra Integrácie v Poznani, v rokoch 2006 až 2008 ako koordinátorka programu Equal „Spoločná ekonomika v praxi“, od roku 2009 buduje partnerstvá určené pre integráciu ľudí bez domova. Od roku 2002 pôsobí tiež ako odborníčka v sieti odborníkov pri nadácii Lausa Schwaba / svetového ekonomického fóra (Švajčiarsko) a od roku 2006 pracuje ako šéfredaktorka pouličného časopisu Gazeta.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics