Konferencia o bezdomovectve 2014 Bratislava

V dňoch 15. až 17.10.2014 sme v Bratislave zorganizovali 6. ročník našej konferencie "Ľudia bez domova 2014" s názvom "Ako ďalej?".  

Konferenciu „Ľudia bez domova 2014“ finančne podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, za čo im ďakujeme.

Bola zameraná na akútne riešenie problémov, s ktorými sa potýkajú poskytovatelia služieb pre ľudí bez domova a ktoré by chceli v najbližšom čase vyriešiť, a zároveň sa bude snažiť ukázať akým smerom by sa rozvoj sociálnych služieb pre ľudí bez domova a ich poskytovanie mohli v krátkej budúcnosti na Slovensku uberať. Nosný program konferencie mal dve časti:

1) Prvá sa týkala akútnych problémov poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí bez domova, ktoré boli podrobne rozdiskutované v 4 panelových diskusiách. Prvá analyzovala financovanie sociálnych služieb, identifikácie problémov a hľadanie spoločných riešení aj spolu so zástupcami ministerstiev. Ďalšie tri panely priblížili prácu, ktorú v posledných mesiacoch započali poskytovatelia sociálnych služieb pre ľudí bez domova v Bratislave spolu s právnikmi z programu „Advokáti Pro Bono nadácie Pontis“, hľadajúc vhodné legislatívne riešenia. Išlo o témy trvalého pobytu, chráneného zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova.

2) Druhá časť konferencie sa snažila ukázať, akým smerom by sa mohlo poskytovanie služieb pre ľudí bez domova na Slovensku uberať. Inšpiráciou nám boli prednášky veľmi zaujímavých hostí z Čiech (Ilja Hradecký a Antonín Plachý), Maďarska (Nóra Teller a Boróka Fehér) a Bruselu (Ruth Owen - FEANTSA), ktorí nám priblížili stratégie riešenia bezdomovectva v ich krajinách a EÚ, zamerané na systémy sociálnych služieb, ich financovanie a prístup k bývaniu. Konferencia bude doplnená o školenia pre sociálnych pracovníkov (ale aj pre ostatných záujemcov), ktoré paralelne prebiehali v prvý deň, 15.10.2014, v poobedňajších hodinách. Školenia boli určené len pre účastníkov konferencie a ich účastníci získali potvrdenie o absolvovaní školenia.

Pre viac informácií o konferencii kontaktujte Ninu Beňovú, ktorá mala organizovanie konferencie na starosti: nina.benova@notabene.sk, 0908 434 826.


Média o konferencii:

SME

Na stiahnutie:

Vyhlásenie organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 2014

9:00 – 9:35 - registrácia účastníkov

9:35 – 9:50 Zahájenie konferencie

 • Sandra Tordová, SR, riadtiteľka o.z. Proti prúdu, organizátor konferencie (úvodné slovo)
 • Barbara Henterová, SR, Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, zástupca donora
 • Lenka Surotchak, SR, riaditeľka Nadácie Pontis (úvodné slová)

9:50 – 11:00 Aktuálne problémy poskytovateľov služieb pre ľudí bez domova na Slovensku a výzvy do budúcnosti I. časť 

 • Nina Beňová, o.z. Proti prúdu: Úvodné slovo

Panel „Financovanie sociálnych služieb pre ľudí bez domova na Slovensku (identifikácia problémov a hľadanie riešení)“

 • Milada Dobrotková, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
 • Pavol Vilček, Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, Spišská katolícka charita
 • Lýdia Brichtová, MPSVaR SR
 • Ľubomír Andrássy, riaditeľ kancelárie primátora hl. mesta Bratislava
 • Zástupca MF SR

Diskusia

11:00 – 14:15 Stratégie riešenia bezdomovectva v EÚ a Maďarsku – súčasné trendy
12:00 – 13:00 Obed

14:15 – 18:00 Aktuálne problémy poskytovateľov služieb pre ľudí bez domova na Slovensku a výzvy do budúcnosti II. časť

Panel „Problematika oddlžovania ľudí bez domova“

Dikusia

15:30 – 16:00 prestávka

Panel „Problematika zamestnávania ľudí bez domova“

 • Za poskytovateľov soc. služieb: Sergej Kára, o.z. Vagus
 • Za Advokátov Pro Bono: Alexandra Vicová právnička
 • Zuzana Poláčková, n.o. Epic

Diskusia

Panel „Problematika zmeny trvalého pobytu“

 • Za poskytovateľov soc. služieb: Ivan Lorenc, sociálny pracovník
 • Za Advokátov Pro Bono: Martin Provazník, advokátska kancelária bnt attorneys-at-law
 • Za ZMOS: Bruno Konečný, riaditeľ sekcie legislatívy

Diskusia

18:00 večera 

Program, 17. 10. 2014 piatok 

8:30 – 10:00 Zdieľanie skúseností z Čiech – Stratégia riešenia bezdomovectva v ČR 

(moderuje Zuzana Tordová) 

10:00 – 11:30 Inšpirácie pre praktickú prácu s ľuďmi bez domova 

11:30 – 11:40 závery konferencie, ukončenie 

11:40 obed 


Program konferencie

 • Sandra Tordová, Nina Beňová, SR, o.z. Proti prúdu, vydavateľ Nota bene (Úvodné slovo)
 • Barbara Henterová, SR, Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, SR (Úvodné slovo)
 • Lenka Surotchak, SR, riaditeľka Nadácie Pontis (Úvodné slovo)

 • Milada Dobrotková, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
 • Pavol Vilček, IKV Žakovec. človek bez domova. V rokoch 1992 - 2000 s ľuďmi bez domova v Žakovciach býval, pracoval a trávil voľný čas. Od roku 2000 riaditeľ DSS, kde sú bývalí ľudia bez domova. Od roku 2008 diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity.

Milan Tomka, MF SR

Ruth Owen, Brusel, Belgicko, FEANTSA: Pohľad na s tratégie riešenia bezdomovectva a systémy služieb pre ľudí bez domova (a ich financovanie) v krajinách EÚ. (prednáška)

Nóra Teller, Maďarsko, Metropolitan Research Institute v Budapešti: Poskytovanie služieb pre ľudí bez domova v Maďarsku (ich financovanie) a problematika pilotných „housing first“ projektov. (prednáška)

Lucia Borovská, Nadácia Pontis: Spolupráca poskytovateľov služieb pre bezdomovcov s právnikmi z programu „Advokáti Pro Bono nadácie Pontis“(úvodný príhovor)

Peter Kadlečík, o.z. Proti prúdu, (diskusný príspevok)
Peter Kadlečík pracuje s ľuďmi bez domova v Bratislave v OZ Proti prúdu. Od roku 2008 do konca roka 2011 mal na starosti terénny program Streetwork. Následne pracoval ako sociálny pracovník s predajcami Nota bene a aktuálne rozbieha pilotný projekt zamestnávania a riešenia finančných problémov predajcov Nota bene v projekte "Nosiči batožín". 

Peter Hodál, White and Case (diskusný príspevok)

Zástupca MS SR (diskusný príspevok)

Sergej Kára, o.z. Vagus (diskusný príspevok)

Alexandra Vicová, právnička (diskusný príspevok)
Právnička s dlhodobými skúsenosťami s právom neziskového sektora vrátane tvorby legislatívnych návrhov (návrh znenia nového zákona o verejných zbierkach) a spolutvorby komentáru k zákonu o dobrovoľníctve. Od roku 2010 sa špecializuje na oblasť sociálnych služieb, v rámci ktorej vykonáva vzdelávaciu, prednášateľskú a dobrovoľnícku činnosť. Je autorkou početných článkov a analýz v tejto oblasti.

Zuzana Poláčková, n.o. Epic (diskusný príspevok)
Zuzana Polačková (1977) sa dlhodobo venuje témam zamestnanosti a sociálneho rozvoja. V minulosti zastávala pozície tak v štátnej správe ako i v neziskovom sektore, na Slovensku ako i v zahraničí. Momentálne pracuje pre neziskovú organizáciu EPIC, ktorej hlavným cieľom je prispieť ku trasformácii verejných služieb zamestnanosti na Slovensku. 

Ivan Lorenc, sociálny pracovník (diskusný príspevok)
momentálne pracuje ako supervízor v kaviarni dobre a dobré.

Martin Provazník, advokátska kancelária bnt attorneys-at-law (diskusný príspevok)

Bruno Konečný, ZMOS, riaditeľ sekcie legislatívy (diskusný príspevok)
Vzdelaním sociálny pracovník a právnik. Pôsobil som na MPSVR SR, NRSR a od roku 2009 v ZMOS ako špecialista pre sociálne veci a zdravotníctvo.

llja Hradecký, ČR, Nadeje: Bezdomovství v ČR a jeho řešení (Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020) (přednáška)
Ilja Hradecký založil v roku 1990 so svojou manželkou Vlastimilou spolok NADĚJE, ktorý poskytuje sociálne a zdravotné služby ľudom bez domova a ďalším ohrozeným skupinám. V NADĚJI pracuje 24 rokov, do roku 2013 ako predseda a ústredný riaditeľ. Od roku 1994 je zástupcom vo FEANTSA a zapojuje sa v ďalších európskych sietiach. Od roku 1994 je dobrovoľníkom v hnutí potravinových bánk proti hladu a plytvaniu, predseda Českej federácie potravinových bánk.

Od roku 1996 sa zaoberá výskumnou a koncepčnou činnosťou a publicitou: výskum a koncepčné práce v oblasti bezdomovectva a sociálnych služieb obecne, práce na koncepciach riešenia bezdomovectva na národnej a regionálnej úrovni, publikuje na tému bezdomovectva a sociálnych služieb. Spolupráca na projektoch pre štát a mesto Prahu, University of Dundee pre Európsku komisiu, University of Wayne, FEANTSA, Európske observatórium bezdomovectva EOH, Ostravská univerzita a ďalšie. 

Antonín Plachý, ČR, Armáda Spásy Ostrava: Koncepce sociálního bydlení v Armádě spásy (na príklade prestupných bytov v Armáde spásy).(přednáška)
Antonín Plachý sa od roku 1991 venuje práci s ľuďmi bez domova a neštátnym neziskovým organizáciám. Do roku 2002 vykonával funkciu riaditeľa a v súčasnosti pracuje ako metodik kvality sociálnych služieb v Armáde spásy. Bol zakladajúcim členom združenia azylových domov. Okrem inšpekcie kvality služieb pskytuje tiež konzultácie v rôznych typoch sociálnych zariadení. Spolupracoval na tvorbe zákona o sociálnych službách a štandardoch kvality, na konpcepcii bezdomovectva v ČR a v súčasnosti spolupracuje na príprave zákona o sociálnom bývaní.

Vladimír Capko, SR, Krajšie bývanie: Zamestnávanie ľudí s dlhmi (exekúciami): pohľad zamestnávateľa (prednáška)

RNDr. Vladimír Capko - majiteľ upratovacieho servisu Krajšie bývanie s.r.o. zameraného na upratovanie bytových domov. Firma má 18 zamestnancov a pôsobí v Košiciach a ich blízkom okolí. 

Viera Lutherová, SR, Inštitút socioterapie a psychoterapie: Socioterapia (terapia sociálnych vzťahov) – užitočný prístup pri práci s človekom bez domova (prednáška)
Pracuje ako psychologička. Medzi jej profesijné záujmy patrí oblasť socioterapie. Zaujíma sa špecificky o terapiu vzťahov medzi majoritnou spoločnosťou a marginalizovanými skupinami, o terapiu širších spoločenských vzťahov od úrovne štátu, národa až po medzinárodnú úroveň.

Bez prezentácie - školenia/workshopy

Mgr. Matúš Bakyta, SR, Refreshed.sk: Syndróm vyhorenia a jeho prevencia u sociálnych pracovníkov
Matúš Bakyta (1975) vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu. Syndrómu vyhorenia sa venoval aj vo svojej bakalárskej a diplomovej práci. V rokoch 1994 – 2006 pracoval pre viaceré mimovládne organizácie (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu atď.). Syndróm vyhorenia a jeho terapiu zažil na vlastnej koži.

Markéta Lukáčová, ČR, Kontaktné centrum, o.z. Prostor: Práca s agresivním klientem
Markéta Steklá, Mgr. - vyštudovala UP v Olomouci, pedagogiku - sociálnu prácu. 16 rokov pôsobí v adiktologických službách. Rok pracovala v Českej asociácii streetwork ako odborná asistentka v Kancelári ČAS. Aktuálne pôsobí ako odborný konzultant V Prostor plus o.p.s. v Kolíne a v psychiatrickej ambulancii AT Magdaléna o.p.s. ako terapeut-adiktológ. Superviduje, vypracováva metodiku, má súkromnú prax.

Stanislava Hunyadiová, SR, Zrkadlenie, o.z.: Zvládanie záťažových situácií (stresu)
Doktorka v odbore sociálna práca, prednáša na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Pracovala ako samostatný radca, špeciálny pedagóg, vychovávateľka, riaditeľka aj učiteľka materskej školy. Spolupracuje s viacerými inštitúciami poskytujúcimi poradenstvo, starostlivosť a služby. Je autorkou publikácií, tvorcom a spolutvorcom projektov v oblasti supervízie a sociálneho poradenstva. Podieľa sa na celoživotnom vzdelávaní sociálnych pracovníkov, vedie výcviky v supervízii a sociálnom poradenstve pre sociálnu prax. Od roku 2005 realizuje supervízie predovšetkým pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a supervízorov. V apríli 2014 založila občianske združenie ZRKADLENIE, o.z., ktorého je predsedníčkou.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics