Poprad - zariadenia pre ľudí bez domova

Streetwork
neexistuje

Nocľaháreň s podmienkou absencie alkoholu
ZSS pre občanov bez prístrešia - kapacita 35 lôžok, kontakt: 052/7724209
- dočasné sociálne ubytovanie poskytované na základe písomnej žiadosti občana o poskytovanie služieb v nocľahárni, podloženej vyjadrením lekára o zdravotnom stave, vrátane potvrdenia o bezinfekčnosti
- na základe žiadosti mesto vydá rozhodnutie o poskytovaní starostlivosti v ZSS pre občanov bez prístrešia

Možnosť stráviť noc bez podmienky absencie alkoholu
- v zimnom období počas krízovej situácie - 10 lôžok vo vojenskom stane - bez poplatku

Hygiena
ZSS pre občanov bez prístrešia - služby strediska osobnej hygieny

Šatstvo
ZSS pre občanov bez prístrešia - služby práčovne
- práčovňa slúži pre občana, ktorý je z dôvodu sociálnej neprispôsobenosti bez prístrešia, na pranie osobného šatstva a iného textilu, ak nemožno pranie zabezpečiť inak
- bezplatný výdaj darovaného šatstva

Strava
ZSS pre občanov bez prístrešia - služby stravovania

Sociálne poradenstvo

ZSS pre občanov bez prístrešia - sociálni pracovníci poskytujú sociálne poradenstvo v úzkej spolupráci s odborom sociálnym MsÚ v Poprade a ÚPSVR v Poprade
- pracovníci zariadenia vykonávajú sociálnu prácu s klientami a ich rodinami
- cieľom je, aby zariadenie bolo len dočasným riešením a v prípade, ak je to možné, pôsobiť na obnovovanie rodinných väzieb

Zdravotná starostlivosť
Dom SČK
- poskytnutie prvej pomoci pri poraneniach 


Ubytovne
DSS - útulok, SNP 12, Svit, 052/7756842,  cena: cca 50,- Eur mesačne
Šimon Albert, Strážske nám. 36, Poprad, 052/7780480, 0902368111, cena:55,-Eur/ posteľ + energie

Pracovné programy
ZSS pre občanov bez prístrešia
- každý klient, ktorý využíva služby ZSS je motivovaný k tomu, aby sa zapojil do pomocných prác v zariadení - maľovanie postelí, interiéru, fasády, úprava okolia, upratovanie v zariadení a pod.
- zariadenie je vybavené aj počítačmi a klienti majú možnosť získať aj zručnosti týkajúce sa počítačovej techniky
- v zariadení sú vytvorené podmienky aj na prípravu stravy pre klientov v kuchynke, klienti si sami počas sviatkov varia, pečú, pripravujú rôzne ozdoby a podieľajú sa vytváraní "atmosféry domova"
- v komunitnom centre ZSS sú vytvorené podmienky pre predaj časopisu Nota bene, ktoré organizačne zabezpečuje OZ Korene

Vzdelávacie aktivity
- Mesto Poprad organizuje v komunitnom centre aj vzdelávacie aktivity zamerané na osobnú hygienu, zdravú životosprávu, závislosti, náležitosti a pohovor pri prijímaní do zamestnania, sociálne zákony, získavanie komunikačných zručností, základy asertívneho správania, zvládanie konfliktov, spoločenská komunikácia, príprava jednoduchých jedál, zvládanie ručných prác, civilizačné ochorenia, pohlavné choroby...
- tieto prednášky sú zabezpečované pod vedením lektorov - PPP, CVPP, RÚVZ, ÚPSVR, SOU služieb, lekári

Duchovné programy
neexistuje

Program boja proti závislosti
neexistuje

Denné centrum
- počas krízovej situácie v zimnom období sú vytvorené podmienky počas celého dňa v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia a pristavenom vojenskom sta


Stan 
- v zimných mesiacoch pre ľudí, ktorí nedodržiavajú podmienky nocľahárne 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics