Ružomberok - Zariadenia pre ľudí bez domova

Komunitné centrum – Útulok pre občanov bez prístrešia
V útulku je kapacita lôžok 16,
kontakt 044/4314453 Antolová

Občan, ktorý požiada o prístrešie príde na odd. sociálnych vecí Mestského úradu v Ružomberku, kde spíše žiadosť, musí doniesť od lekára potvrdenie o zdravotnom stave,
vrátane potvrdenia o bezinfekčnosti, potvrdenie o výške príjmu .
Keď splní tieto podmienky je prijatý do zariadenia, kde mu správca vydaná nové oblečenie, osprchuje sa, pridelí sa mu lôžko. Podmienku je absencia alkoholu a iných omamných látok.
Stravu si v rámci terapie pripravujú klienti sami .

Poplatky :
a/ dočasné zaopatrenie
- pre občana v hmotnej núdzi 10,- Sk / za jednu noc
- pre občana , ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi 30,- Sk / za jednu noc
- pre občana s trvalým, prechodným pobytom v inom
okrese /pri prechodnom predloží hlásenku / 30,- Sk / za jednu noc

b/ služba strediska osobnej hygieny
- pre občana v hmotnej núdzi -5,-Sk/ 1x osobná hygiena
- pre občana, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi 10,-Sk/ 1x osobná hygiena
- pre občana s trvalým, prechodným pobytom v inom 10 ,-Sk/ 1x osobná hygiena
okrese

c/ služba práčovne
- pre občana v hmotnej núdzi 30,-Sk/ za jedno pranie
- pre občana, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi 50,-Sk/ za jedno pranie
- pre občana s trvalým, prechodným pobytom v inom 50,-Sk/ za jedno pranie
okrese


Sociálne poradenstvo :
Správcovia zariadenia poskytujú sociálne poradenstvo v úzkej spolupráci s odd. sociálnych vecí MsÚ Ružomberka.

Vzdelávacie aktivity :
Mesto Ružomberok, organizujeme aj vzdelávacie aktivity, zdravú životosprávu, hľadanie práce.......
Hlavnou úlohou je aby zariadenie bolo len dočasným riešením.

Ubytovanie :
KC – Útulok, S. Viatora 12, 03401 Ružomberok
Správca : Pavol Revaj, tel. kontakt. 044/4314491
Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics