Žilina - Zariadenia pre ľudí bez domova

Missionaries Of Charity
Sestry Matky Terezy

Dolný Val 24
Žilina 010 01

Kapacita zariadenia:15 a viac podľa potreby /muži/
Práca s ľuďmi z ulice
Služby:
- ubytovanie - núdzovo / prechodne
- mimo zariadenia za podpory sestier – osamostatnenie sa klientov – mimo zariadenia
- stanovený denný režim v zariadení
- strava
- poradenstvo – vybavovanie základných dokladov, sociálnych dávok ...
- duchovná formácia
- resocializácia – brigády, pomocné práce, riešenie závislosti – A klub, ambulantná a inštitucionálna liečba drogových a iných závislosti


Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb a útulok
Sociálne centrum - Štart

Hviezdoslavova 56
Žilina 010 01

Kapacita zariadenia:52 ľudí /muži a ženy/
Druh a rozsah poskytovaných služieb:
V útulku sa poskytuje v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v zn.n.p.:
prístrešie /2, 4 a 6 – posteľových izbách/, zaopatrenie /poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie/, poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, poradenstvo, sociálna prevencia, zabezpečujú stavovanie alebo utvárajú podmienky na prípravu stravy.
Podmienky prijatia do zariadenia na základe žiadosti o umiestnenie v DD DSS je v zmysle
§ 91 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v zn.n.p. žiadosť musí obsahovať formu sociálnej pomoci, ktorú občan požaduje.


DCH Nitra
Charitatívno sociálne centrum a Denné azylové centrum
Predmestská 12
Žilina 010 01

Denné azylové centrum pre ľudí bez prístrešia

Denné azylové centrum je určené pre ľudí bez domova a prepustených z výkonu trestu, alebo v zlej sociálnej situácii.
Služby:
Poskytuje sociálnu službu v zmysle § 37 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v zn.n.p. – stredisko osobnej hygieny.
V rámci prvej sociálnej pomoci zabezpečuje:
- vykonávanie základnej telesnej hygieny /umývanie, kúpanie, holenie/ v stredisku osobnej hygieny
- výdaj šatstva a obuvi v šatníku pre ľudí bez domova a sociálne slabé vrstvy obyvateľstva
- poskytovanie stravy – podávanie jedného teplého jedla denné – polievky a pečiva
- pre pravidelní klienti majú možnosť pranie osobnej bielizne

Sociálne poradenstvo sa poskytuje v súlade s § 84 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v zn. n .p., na základe povolenia MPSVaR SR č. 265/99-I/52 na vykonávanie sociálnej prevencie formou vyhľadávacej a nápravnej činnosti a na poskytovanie sociálneho poradenstva podľa § 12 ods.1 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v zn. n.p.

Sociálna prevencia sa vykonáva vo viacerých stupňoch. Je poskytovaná tým, ktorí sú ochotní spolupracovať na zmene spôsobu života. Sprevádzanie pri vybavovaní osobných dokladov, hľadanie dočasného ubytovania, zamestnania, umožňuje príjem pošty na adresu CHSC, dočasné uloženie finančných prostriedkov.
Vyhľadávaciu činnosť - streerwork, cez ktorú kontaktujeme nových klientov, prípadne skôr oslovených klientov, ktorá nadväzuje na resocializačnú a nápravnú činnosť vo viacerých stupňoch.
Stupne resocializácie :
I.stupeň – resocializačné aktivity pre ľudí bez domova, prepustených z výkonu trestu, ľudí závislých na alkohole alebo psychotropných látkach, ľudí so zníženou schopnosťou pohybovať sa v sociálnom prostredí, ktorí sú zapájaní do svojpomocných prác v dennom azylovom centre časovo a fyzicky málo náročných.
II. stupeň - predstavuje skupinové viacdňové brigády, pod dohľadom sociálneho pracovníka.
III. stupeň – sa realizuje prostredníctvom distribúcie pouličného časopisu NOTA BENE. Cieľom tejto aktivity je umožniť zlepšenie sociálnej situácie ľuďom bez stáleho ubytovania ich vlastným pričinením.


Kalkata
Višňové pri Žiline
Zariadenie pre dievčatá a ženy, ktoré sa ocitli v núdzi a bez prístrešie, sa nachádza v rodinnom dome.
Bližšie služby a náplň zariadenia radi poskytnú na dole uvedenom čísle.
Kontaktná osoba p. Chovancová 041/59 72 080


Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics