Zverejňovanie informácií - EON

EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY (EON) NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Proti prúdu je registrovaným neverejným poskytovateľom troch sociálnych služieb. Klienti za služby neplatia. 

Detaily EON v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Sociálna služba – Terénna sociálna služba krízovej intervencie – terénna forma Suma v EUR
   a)  mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní 150 351,37 €
   b)  poistné na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinne príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom 52 923,68 €
   c)  tuzemské cestovné náhrady 0,00 €
   d)  energie, voda a komunikácia 10 561,21 €
   e)  materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 9 154,66 €
   f)  dopravné 8 994,79 €
   g)  rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 9 233,41 €
   h)  nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov (podľa §72 ods. 5, pism. h)) 5 144,81 €
   i)  služby 16 681,57 €
   j) transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej PN zamestnanca  0,00 €
   k)  odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov (podľa §72 ods. 5, pism. k)) 0,00 €
Celkové náklady (EON) za rok 2022                            263 045,50 € 
Náklady na hodinu služby v roku 2022                                     16,71 € 

 

Sociálna služba – Špecializované sociálne poradenstvo – terénna forma Suma v EUR
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 22 629,53 €
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 7 965,59 €
c - tuzemské cestovné náhrady 0,00 €
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 797,95 €
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 536,96 €
f - dopravné 131,04 €
g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 736,71 €
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 93,93 €
i - výdavky na služby 2 275,35 €
j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri PN 0,00 €
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 0,00 €
Celkové náklady (EON) za rok 2022      35 167,07 € 
Náklady na hodinu služby v roku 2022             15,63 € 

 

Sociálna služba – Podpora samostatného bývania – terénna forma Suma v EUR
a - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 104 415,62 €
b - poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie 36 754,30 €
c - tuzemské cestovné náhrady 0,00 €
d - výdavky na energie, vodu a komunikácie 6 555,77 €
e - výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 3 301,55 €
f - dopravné 3 843,45 €
g - výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 5 033,11 €
h - nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 7 857,62 €
i - výdavky na služby 9 890,80 €
j - transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri PN 0,00 €
k - odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov 2 591,16 €
Celkové náklady (EON) za rok 2022    180 243,38 € 
Náklady na hodinu služby v roku 2022             20,39 € 

 

vypracovala Zuzana Pohánková, 0917 275 812, zuzana.pohankova(zavináč)notabene.sk

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics