Hľadáme dvoch ľudí na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka/pracovníčky

[07. 09. 2017]

Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05  Bratislava 

vyhlasuje výberové konanie na

 • dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční počas dňa 27. septembra 2017 o 9:00 hod. v priestoroch Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05  Bratislava. Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Len tých budeme kontaktovať telefonicky s presným časom konania osobného pohovoru. 

Záujemcom odporúčame osobné stretnutie počas Informačného dňa 14.9. alebo 25.9. v OZ Proti prúdu, kde sa uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, môžu zoznámiť s prácou v našej organizácii a vyskúšať si ju na vlastnej koži. Záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady budeme kontaktovať kvôli naplánovaniu individuálnych stretnutí počas týchto dvoch dní.   

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania (vrátane príloh) a motivačný list prosíme zaslať poštou na adresu: OZ Proti prúdu Karpatská 10, Bratislava 811 05. Na obálku prosím pripíšte Výberové konanie na pozíciu TSP. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 21. septembra 2017.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky nebudú zaradení do výberového konania.

Miestom výkonu práce sú miesta, kde sa zdržiavajú predajcovia Nota bene - ľudia bez domova v Bratislave a kancelária TSP/TP v priestoroch OZ Proti prúdu.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. októbra 2017, alebo 1. novembra 2017 alebo vo výnimočných prípadoch podľa dohody.

Ide o prácu s cieľovou skupinou ľudí bez domova, ktorí sú klientmi OZ Proti prúdu (predajci Nota bene, nosiči batožín,…). Ponúkame slušné platové podmienky.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť,
 • motivačný list,
 • životopis uchádzača,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.[1]

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú:

 1. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca,[2] alebo
 2. ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom  zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov,[3] alebo
 3. ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka.[4] 

Výberové kritériá na pozíciu TP sú:

 1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
 2. Znalosť cieľovej skupiny.
 3. Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
 4. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Popis práce TSP:[5]

Hľadáme terénneho sociálneho pracovníka, ktorý je “zapálený” pre prácu s ľuďmi bez domova zapojenými do projektu Nota bene a má chuť tento projekt rozvíjať. Výhodou uchádzača (nie podmienkou) je jeho prax o dĺžke minimálne dvoch rokov v práci s ľuďmi bez domova alebo inou cieľovou skupinou v rámci sociálnej práce. Hľadáme pracovníka, ktorý je iniciatívny a proaktívny
a schopný samostatnej práce. Práca zahŕňa organizovanie mnohých úloh, ich zadelenie v rámci pracovného času a plnenie termínov. V práci bude pracovník klientovi poskytovať empatickú aj praktickú podporu pri zabezpečení živobytia cez predaj Nota bene, spolu s ním budovať vhodné sociálne zázemie na jeho predajnom mieste a reagovať na rôzne jeho životné situácie a problémy  (v prípade potreby bude pre neho oporou a radcom). Očakávame proaktivitu pracovníka pri práci s klientom v oblasti bývania, zamestnania, finančného manažmentu a pod. Pri práci s klientmi bude denne využívať počítač na zaznačovanie priebehu práce, ich výsledkov a hodnotenia. Preto bude potrebné základné počítačové zručnosti v programe Word a Excel. Pri distribúcii časopisu Nota bene bude tiež potrebné narábanie s financiami a s databázou. Výhodou je aj vodičský preukaz skupiny B, aby mal ľahšiu mobilitu v teréne v rámci mesta.

Okrem už opísaného, budú náplňou terénneho sociálneho pracovníka aj nasledovné činnosti:

 • odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí, aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, sprostredkovanie kontaktu s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém, spolupráca s inými inštitúciami - MVO, školy, exekútori;
 • sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, case management, facilitácia pri riešení konfliktov, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby  koordinácia aktivít so zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami a iné.
 • práca so sieťovaním a iniciovaním zmien v záujme cieľovej skupiny, vykonávanie opatrení
  v rámci primárnej prevencie, spolupráca s organizáciami štátnej správy a samosprávy, metodické vedenie terénnej práce, samovzdelávanie, účasť na vzdelávaní, supervízií
  a intervízii, predkladanie návrhov pri tvorbe regionálnych sociálnych politík.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).


[1] Originál alebo notárom overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluvaIA MPSVR SR akceptovaná.
[2] V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[3] V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[4] V zmysle § 45 ods. 4 zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
[5] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách. 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics